Nymålad ikon i vårt kloster av Helige Ansgar

Denna ikon blev färdigmålad i vårt kloster i förra veckan. Den föreställer den Helige Ansgar, Nordens apostel, som kom från Tyskland där han blivit munk och senare biskop på 800-talet. Han kom till Sverige till Birka som missionär till Sverige för att predika kristendomen och där han grundade en kristen församling. Han räknas som apostlalik och håller därför det öppna Evangeliet med texten: "Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19). Eftersom han var biskop av bildas han med omoforion, en del av biskopsskruden och handen som välsignar. Helige Ansgar gravsattes i Bremen 3 februari 865, 64 år gammal.

Den största högtiden till Guds Moders ära: hennes avsomnande

Igår firade vi den största högtiden på året tillägnad Guds Moder, nämligen hennes avsomnande. Kristus anförtrodde sin moder till aposteln Johannes när Han hängde på Korset och enligt den Ortodoxa Traditionen hade hon sedan sitt hem hos aposteln på berget Sion utanför Jerusalem, vilken hon lämnade endast ett fåtal gånger. När hon var i 60-årsåldern besökte Ärkeängeln Gabriel henne och meddelade henne att stunden var inne då hon skulle få återförenas med sin Son i Himmelriket. Apostlarna som predikade Evangeliet på olika ställen i världen fördes alla på ett mirakulöst sätt till Jerusalem för att ta ett sista farväl av Guds Moder och följa hennes kvarlevor till graven i Getsemane. Aposteln Tom

En bild av framtida härlighet

I fredags, den 6 augusti med gamla kalendern, firade vi Kristi förklaring eller förvandling på berget Tabor. Högtidens gudstjänsttexter upprepas i de dagliga gudstjänstern under en vecka efter festdagen och ikonen ligger framme på ikonstället i kyrkan hela veckan, så det är inte för sent att publicera en ikon och skriva några ord om en av den Ortodoxa kyrkans stora festdagar tillägnad Kristus. Han tog med sina främsta lärljungar Petrus, Jakob och Johannes upp på det berget fyrtio dagar innan korsfästelsen. Därför firas denna högtid fyrtio dagar innan upphöjelsen av Korset (14 september). Där förvandlades Han inför dem och Hans ansikte sken som solen och Hans kläder blev vita som ljuset. Mose

En förberedelsetid i fasta och bön inför Guds Moders största högtid

Igår började vi fastan till Guds Moder som förbereder oss för att fira den största festdagen till hennes ära, hennes avsomnande den 15 augusti. Alla dessa femton dagar som leder upp till Theotokos avsomnande är särskilt tillägande henne, som är allas vår moder och vår främsta förebedjare inför hennes Son. Genom rätt och traditionell förberedelse inför en festdag, tränger vi djupare in i dess Mysterium och det leder oss ännu ett steg på vägen till föreningen med vår Herre. Fastan är en period då vi har möjlighet att ägna oss mer åt vårt andliga liv och mindre åt det materiella. Guds Moder har en speciell ställning i den Ortodoxa kyrkan då hon med sin egen vilja tog emot Frälsaren och födde Ho

Två starka, heliga kvinnor

Vi har nyligen skrivit om Heliga Anna, Guds Moders mor, men idag firas minnet av hennes avsomnande. Denna vackra, gamla, bysantiska ikon finns på Benakimuséet i Aten. Idag firar vi även ett annat stort kvinnligt helgon, den heliga diakonissan Olympia som var andlig dotter till Helige Johannes Chrysostomos. När hon blivit änka i ung ålder vigde hon sitt liv åt Gud och gav stora gåvor från sin förmögenhet till de fattiga, till kloster och till kyrkan. Ηon grundade även ett kloster. Den brevväxling hon hade med Helige Johannes Chrysostomos när han var i exil finns bevarad där han uppmuntrar henne till att ha tålamod i prövningar och att tom glädjas över dem. Hon blev beskylld av Helige Johannes

Heliga Kristina

Den heliga stormartyren Kristina, vars minne vi firar idag, var dotter till en avgudadyrkande guvernör i staden Tyre år 200, då den hedniske kejsaren Severus regerade. Hon var ovanligt vacker, därför ville hennes far skydda henne från folks blickar och arrangerade så att hon fick bo i ett ståtligt palats, uppassad av de bästa tjänarna, där hon dagligen skulle tillbe de avgudabilder han låtit ställa upp där. Många förnäma män önskade få den vackra Kristina som brud till sina söner, men hennes far avböjde alla och sade att hon skulle förbli jungfru och tjäna hans gudar. Den unga Kristina kom att lära känna den Sanne Guden och sin Skapare genom Hans skapelse, genom att skåda himlafästet och stj

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page