top of page

Heliga Hilda av Whitby

17 november

Heliga Hilda av Whitby

17/30 november (avsomnande) och

25 augusti /7 september (överförande av reliker)

 

Heliga Hilda (Hild) är ett av de mest vördade kvinnliga helgonen i England och är också känd som "det engelska folkets abbedissa". Hon föddes år 614 i norra delen av nuvarande England, där hennes föräldrar levde i exil i det lilla brittiska kungadömet Elmet i norra Yorkshire.


När Hilda ännu var ett spädbarn hade hennes mor en gång en dröm i vilken hon fann ett mycket dyrbart halsband under sina kläder, som fyllde hela England med glansens härlighet. Denna dröm uppfylldes verkligen i hennes dotter Hilda, som vann stor helighet och blev ett sant ljus och levande exempel för många fromma människor. Hilda döptes av den helige biskopen Paulinus av York när hon var mycket ung. Hennes familj var släkt med den helige kung Edwin av Northumbria, och hon växte troligen upp vid det kungliga hovet i Northumbria under hans regeringstid. Utan tvekan tillbringade hon den första halvan av sitt liv bland sina nära släktingar.


Vid 33 års ålder blev hon nunna och år 647 inträdde hon i klostret Hartlepool (namnet betyder "en hjort vid havet") vid floden Tees nära staden Durham (nu i landskapet Durham). Hennes andlige fader var under lång tid den helige biskopen Aidan av Lindisfarne. Hilda besökte kungariket East Anglia och var på väg att resa till Gallien för att bo där i klostret Chelles, men St Aidan kallade tillbaka sin andliga dotter till Northumbria där han tilldelade henne ett litet stycke mark på norra stranden av floden Wear. Här fick det blivande helgonet, tillsammans med flera andra hängivna nunnor, lära sig traditionerna från det irländska klosterväsendet som hade förts till England av St Aidan. Strax därefter utsågs Hilda till den andra abbedissan i det dubbla klostret i Hartlepool efter S:t Hieu (minnesdag 2/15 september, föddes troligen på Irland. Hon blev den första nunnan i Northumbria i England och den första abbedissan i Hartlepool från 640. Senare flyttade hon till Tadcaster-klostret i North Yorkshire där hon regerade fram till sin död 657.). Den nya abbedissan Hilda organiserade livet i denna gemenskap efter mönster från irländska kloster.


År 655, före striden mot den hedniske kungen Penda av Mercias enorma armé, bad kung Oswiu innerligt till Gud och lovade att om han segrade skulle han skänka mark i hela riket för grundandet av kloster. Ett mirakel inträffade: Penda dödades i striden och hans armé led ett förkrossande nederlag. Oswiu uppfyllde sitt löfte och skänkte tolv egendomar för grundandet av kloster. Hilda fick ca 1200 tunnland mark i staden Whitby (dess ursprungliga namn var Streneshalc; det moderna namnet "Whitby", som betyder "vit stad", kom till på 1100-talet) i östra delen av det nuvarande området North Yorkshire. Här grundade abbedissan år 657 ett dubbelkloster (med separata kommuniteter för munkar och nunnor, men alla bad tillsammans i den gemensamma kyrkan) och började ta hand om det. Herren gav grundandet av detta kloster en lovande framtid.


Tack vare Heliga Hilda blev Whitby känt som en förebild för klosterliv, ett stort andligt och intellektuellt centrum, vars glans spreds över hela England och långt utanför. Litteratur och konst, andliga och världsliga vetenskaper och olika hantverk utvecklades i Whitby och framför allt praktiserades ett strikt klosterliv. Med aktiv medverkan av Hilda hölls den viktiga synoden i Whitby 663-664, där man beslutade att följa den romerska och ortodoxa metoden för att beräkna påskdatumet och att acceptera den romerska formen av klostertonsurering i den engelska kyrkan.


Heliga Hilda var en skicklig, aktiv och mycket energisk abbedissa; de viktigaste uppgifterna för munkar och nunnor i hennes vård var att grundligt studera de heliga skrifterna och att göra goda gärningar. Hilda samlade själv sitt rika bibliotek och undervisade prästerskapet i latin och litteratur. Denna heliga kvinnas visdom och klokhet uppskattades så högt att till och med kungar och biskopar bad om hennes råd. Många kyrkliga personer och lärda, härskare och vanligt folk - alla - vördade Hilda och betraktade henne som sin andliga vägledare. Hilda tog särskilt hand om de fattiga och förtryckta, vilket gjorde att hon vördades och älskades som "sitt lands moder".


Hildas heliga liv, auktoritet, popularitet och inflytande spelade en betydande roll för kyrkans enande och kristendomens spridning under den andra halvan av 600-talets England. Hildas exempel visar att klosterväsendet och utbildningen av kvinnor i det tidiga England var på en mycket hög nivå; England frambringade inte bara många heliga, kloka och begåvade abbotar och andliga fäder, utan också många abbedissor och andliga mödrar.


Whitbyklostret, "ett stort kloster, känt för sina strikta regler och munkarnas och nunnornas heliga liv, en smedja för helgon och en skola för framtida biskopar", och dess vördnadsvärda abbedissa Hilda spreds mycket snabbt över hela England. Hilda var ett stort stöd för S:t Theodore, den enda grekiska ärkebiskopen av Canterbury, som i själva verket skulle förena hela den engelska kyrkan och den engelska staten. Enligt en legend förvandlade Hilda i regionen Whitby alla ormar till stenar genom sina böner - det sägs att några av dessa stenar kan ses än i dag! Detaljerna om Hildas liv finns i den vördnadsvärde Bede av Jarrows bok, The History of the English Church and People.


Under de sista sex åren av sitt liv led Heliga Hilda av en allvarlig och kronisk sjukdom. Det antas att det kan ha varit någon form av feber. Hennes fysiska lidande påverkade dock inte på något sätt kraften i hennes ande eller hennes iver som abbedissa och mentor. Efter att ha tagit nattvarden för sista gången somnade Hilda in fridfullt den 17 november 680 vid en ålder av sextiosex år. Denna stora heliga kvinnas avsomnande åtföljdes av mirakel. I samma ögonblick som hennes heliga själ lämnade hennes kropp började klockorna mirakulöst att ringa i klostret Hackness - bara tretton mil från Whitby - och natten innan Hildas avsomnande såg en helig nunna vid namn Begu änglar bära helgonets själ till de himmelska boningarna. En syster i klostret i Whitby hade också samma vision.


Många mirakel inträffade vid Hildas reliker och pilgrimer flockades till dem under århundradenas lopp. Bland Hildas efterträdare som abbedissa i Whitby fanns de begåvade och kloka abbedissorna S:ta Enfleda och S:ta Elfleda. Det bör också nämnas att Whitbyklostret under lång tid var det viktigaste klostret i Northumbria och hade nära kopplingar till kungafamiljen, och var begravningsplats för kungafamiljen i Deira.


Från slutet av 700-talet började de hedniska danskarna att plundra klostren i England. År 867 förstördes klostret i Whitby, men S:ta Hildas reliker räddades. En del av hennes reliker överfördes till Glastonbury under Edmund I (939-946), och delar av hennes reliker förvarades också i St Peter's-klostret i Gloucester och i klostret i Durham. År 1078 byggdes det normandiska, romersk-katolska klostret St. Peter and St. Hilda på platsen för St. Hildas ursprungliga grundande. Detta existerade fram till dess upplösning under reformationen 1539. Hilda vördades i hela England, men särskilt i den norra delen av landet. Inte mindre än femton gamla kyrkor är tillägnade henne.


Idag besöks den lilla och vackra staden Whitby, som ligger vid Nordsjökusten, med de välbevarade klosterruinerna, den gamla kyrkan St Mary the Virgin, två kyrkor till St Hildas ära (en anglikansk och en katolsk) och andra kyrkor, av pilgrimer av olika kristna trosuppfattningar. En annan sevärdhet i Whitby är de berömda 199 trappstegen som redan är över 600 år gamla. De leder från den "nedre delen av staden" till den östra klippan, eller "den övre delen" där klosterruinerna ligger. De flesta turister använder just dessa gamla trappsteg för att nå klostret.


Det finns en populär lokal tro att sjöfåglar inte flyger över klosterruinerna för att visa vördnad för den heliga abbedissan, och även om några vågar flyga över ruinerna så saktar de ner varje gång - för att hedra helgonet! Hilda är och har alltid varit vördad som en beskyddarinna för utbildning, lärande, kultur och poesi. I många länder har skolor och högskolor för flickor fått namn efter Hilda. I England är College of St. Bede and St. Hilda i Durham och St. Hilda's College i Oxford uppkallade efter henne. Kyrkor tillägnade Hilda finns i USA och Kanada. "Hilda" är fortfarande ett dopnamn för flickor i England och i Tyskland. Enligt traditionen förvaras den Heliga Hildas huvud än idag i Durham Cathedral.

Heliga abbedissa Hilda, bed till Gud för oss!

bottom of page