top of page

21 november: Guds Moders intåg i templet


När Guds Moder inträdde i templet avslutades det Gamla Testamentets tid och och idag firar vi en högtid som åminner då Gud trolovades med den mänskliga naturen. Kyrkan uppmanar därför alla troende att för sin egen del inträda i sitt hjärtas tempel, för att förbereda sig för Herrens ankomst genom tystnad och bön, och genom att avskilja sig från denna världens omsorger och nöjen.

Guds Moders föräldrar Joakim och Anna hade länge bett Gud om ett barn och de hade lovat att tillägna Honom det barnet om Han skulle ge dem ett. Gud besvarade deras böner och Anna födde en flicka, Maria, som skulle bli moder till Gud. Joakim och Anna fullföljde sitt löfte när Maria var tre år gammal och förde henne till templet, där översteprästen Zacharias tog emot henne. Flickan sprang i iver mot prästen utan att se tillbaka till sina föräldrar eller till världen, ty hon hade trots sin ringa ålder stor kärlek till Gud och till dygden. Översteprästen förde henne in i templets "allra heligaste", dit bara översteprästen gick in en gång om året.

Som överstepräst och profet blev han upplyst av Gud om att hon var den som skulle uppfylla Gamla Testamentets profetior. Hon var stegen som patriarken Jakob såg i sin dröm som förenade Himmel och jord, molnet av dagg som profeten Jesaja skrev om och den slutna dörr som profeten Hesekiel skrev om, genom vilken Gud skulle komma för att besöka männiksosläktet.

Zacharias sade till henne : "Inträd i det allra heligaste, därför att du är mycket renare än jag själv. Jag går in där en gång om året, förbliv du där för alltid, för du är Guds tempel, så förbliv i templet." Hon levde i templet tills hon blev tolv år gammal, då hon trolovades med Josef för att trygga hennes jungfrulighet. Hon levde där i avskildhet, i ständig bön, i tystnad och kontemplation och renade sin själ för att förbereda sig för det hon var utvald till: att föda vår Frälsare till världen.

bottom of page