top of page

Ny ikon av Helige Sven av Arboga
Denna ikon av den ganska okände svenske martyren Helige Sven av Arboga har just målats i vårt kloster. Det har inte tidigare funnits någon ikon av helgonet som levde i den svenska kristendomens absoluta gryning på 900- eller 1000-talet. Den nya ikonen har arbetats fram i bön, med välsignelse av vår andlige fader, i samarbete med och som beställning av vår vän Nikolaj Sananés i Arboga, lokal amatörforskare, guide och kyrkosångare och med vägledning och råd av de ikonmålande systrarna i vårt moderkloster i Grekland.

Helige Sven stenades till döds av hedningar när han predikade Guds rike och omvändelse på en stor sten mitt i en offerlund strax söder om Arbogaån. Det finns även idag gamla ekar och stora stenar i den forna hedniska offerlunden. Stenen som han predikade från kan beskådas där fortfarande och kallas än idag för "predikstolen". En källa vällde fram där Helige Svens blod flöt ut en bit från offerlunden och den har alltid burit hans namn.

Den äldsta skriftliga källan, en krönika skriven av en franciskanermunk, antas vara skriven på 1300-talet. Där står det att helige Sven var en “renlefnadsman” (=munk) som blev mördad av ogärningsmän. Nyare källor anger att han vördades och bevarades i folkminnet som “Arbogas första martyr”. Hans namn står omnämnt på andra plats efter Guds Moder Maria i en helgonförteckning på över vilka helgon som vördades i Arboga under medeltiden.

Man byggde ett litet kapell till Helige Svens ära av stenarna i den gamla offerlunden. Kapellet kallas fortfarande "Helge Svens kapell" och ligger lite i utkanten av den medeltida stadskärnan. Arkeologerna gissar att det byggdes på 1200-talet. Helige Svens kapell är idag endast en ruin av grundstenar. Det finns en bro och en gata som idag är en del av den moderna staden men fortfarande bär namnen Kapellgatan och Kapellbron, vilka leder till kapellet. Man bar under medeltiden helgonets reliker längs Kapellgatan och över bron till stadskyrkan och tillbaka på hans helgondag. Tyvärr finns inte dagen då hans minne firades bevarat i källorna.

Källan, som sprungit upp där Helige Sven gav upp andan, flödade en gång så rikligt att den bildade en liten damm där det fanns fisk och kom att försörja hela stadens kommunala vatten fram till år 1930, sinade på grund av utdikningar och vägbyggen på 1960-talet och lades igen. Idag finns inget spår av källan, mer än vassen som växer på slätten nedanför kapellruinen.

Förra året gjorde vi en pilgrimsfärd i Helige Svens fotspår med Nikolaj Sananés som guide. Läs mer om den färden här.

Nikolaj har skrivit troparion och kontakion till Helige Sven:

Troparion till Helige Sven TON 4

Du Guds tappre hjälte, / Västra Mälardalens stolthet, Arbogas smycke. / Du frånsade dig dina förfäders vanföreställningar / i det du tog ditt kors och efterföljde Kristus. / Du avslöjade avgudadyrkans vansinne, / predikande Guds rike för dina landsfränder. / Du bringade de avskyvärda blodsoffren på skam, / givande dig själv såsom ett fläckfritt offer till Gud. / Därför mottog du en oförgänglig segerkrans i himmelen, / varifrån du aldrig upphör att bedja för dina barn, /Vi som i fromhet vörda dig, helige Sven, vår fader.

Kontakion TON 3

Idag fröjdar sig landet från Mälaren till Hjälmarens strand, / nu jublar Arbogaåns banker. / Ty en frukt av livets träd har fallit till marken / och slagit rot i vår karga jord / och en källa av levande vatten / springer fram ur Brattbergets brant, / där den helige gav upp sin ande till Dig. / Ära vare Dig, Kriste, vår Gud, / som ej förgätit din förlorade flock / utan kommit och lyft av oss våra synders tunga ok, / och upplyft oss till gemenskap med Dig // genom den helige Svens outtröttliga förböner.


bottom of page