top of page

Du blev förvandlad på berget, o Kriste vår Gud!Idag firar vi Kristi förklaring eller förvandling på berget Tabor. Han tog med sig sina närmaste lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på berget för att Han ville stärka dem och visa dem Sin gudomlighet innan Sitt lidande. Där får de se Hans ansikte lysa och att han talar med Moses och Elias.

Dagens Evangelietext, Matt. 17:1-9, berättar i sig vad som hände där: "Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: ”Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en.” Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: ”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.” När lärjungarna hörde detta, föllo de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stån upp, och varen icke förskräckta.” När de då lyfte upp sina ögon, sågo de ingen utom Jesus allena.Då de sedan gingo ned från berget, bjöd Jesus dem och sade: ”Omtalen icke för någon denna syn, förrän Människosonen har uppstått från de döda."

Dagen troparion som vi sjunger lyder: Du blev förvandlad på berget, o Kriste vår Gud och uppenbarade Din härlighet för Dina lärjungar så långt de mäktade bära det. Må också för oss syndare Ditt eviga ljus lysa genom Theotokos förböner, o ljusets Givare, ära åt Dig.

Helige Gregorios av Palamas skriver om dagens högtid: När vi tänker på Kristi förklaring, låt oss sträva efter att upplysas av detta ljus och uppmuntra kärleken inom oss och strävan efter den oförgängliga härligheten och skönheten. Låt oss rena våra andliga ögon från världsliga tankar och avstå från förgänglig njutning som snabbt passerar förbi och skönhet som förmörkar själens klädnad och leder till dödsrikets eld och evigt mörker. Låt oss befrias från detta genom upplysningen och kunskapen om Frälsarens, som förvandlats på berget Tabor, eviga Ljus.

Vi önskar alla en välsignad högtidsdag! Må vår Herres ljus upplysa våra själar. Ikonen är målad i vårt systerkloster, Convent of St. Elizabeth i Etna, Californien


bottom of page