top of page

En högtid då Gud trolovades med den mänskliga naturenIdag firar vi högtiden Guds Moders intåg i templet. Guds Moders föräldrar Joakim och Anna hade länge bett Gud om ett barn och de hade lovat att tillägna Honom det barnet om Han skulle ge dem ett. Gud besvarade deras böner och Anna födde en flicka, Maria, som skulle bli moder till Gud. Joakim och Anna fullföljde sitt löfte när Maria var tre år gammal och förde henne till templet, där översteprästen Zacharias tog emot henne. Flickan sprang i iver mot prästen utan att se tillbaka till sina föräldrar eller till världen, ty hon hade trots sin ringa ålder stor kärlek till Gud och till dygden. Översteprästen förde henne in i templets "allra heligaste", dit bara översteprästen gick in en gång om året.

Zacharias sade till henne : "Inträd i det allra heligaste, därför att du är mycket renare än jag själv. Jag går in där en gång om året, förbliv du där för alltid, för du är Guds tempel, så förbliv i templet." Hon levde i templet tills hon blev tolv år gammal, då hon trolovades med Josef för att trygga hennes jungfrulighet. Hon levde där i avskildhet, i ständig bön, i tystnad och kontemplation och renade sin själ för att förbereda sig för det hon var utvald till: att föda vår Frälsare till världen.

När Guds Moder inträdde i templet avslutades det Gamla Testamentets tid och och idag firar vi en högtid som åminner då Gud trolovades med den mänskliga naturen. Kyrkan uppmanar därför alla troende att för sin egen del inträda i sitt hjärtas tempel, för att förbereda sig för Herrens ankomst genom tystnad och bön, genom att avskilja sig från denna världens omsorger och nöjen. Det är en lämplig förberedelse i fastetiden inför Kristi födelse som vi befinner oss i nu.


bottom of page