top of page

Guds Moders BebådelsedagIdag firar vi Guds Moders bebådelse som gick till så: Sex månader efter den mirakulösa konceptionen av honom som skulle bli Herrens Förelöpare (Johannes Döparen), sändes Ärkeängeln Gabriel till Nasaret i Galiléen till Jungfru Maria. Efter att hon lämnat templet hade hon blivit trolovad med Josef, en rättfärdig och kysk man, för att beskydda hennes jungfrulighet.


Ängeln uppenbarade sig plötsligt i huset i mänsklig gestalt med en stav i sin hand och hälsade henne som skulle bli ”trösten till Evas tårar”. Han sade: ”Gläd dig, du högtbenådade! Herren är med dig”(Luk. 1:28). Jungfrun släppte sin slända , bekymrad över den okroppsliga varelsens ord. Hon frågade sig om inte denna glädjehälsning, var som för Eva, ett nytt bedrägeri av honom som vet att förvandla sig till en ljusets ängel (2 Kor. 11:14).


Men ängeln försäkrade henne och sade: Frukta icke, Maria, ty du har funnit nåd för Gud. Förundra dig inte över min märkliga uppenbarelse eller dessa glädjefulla ord, även om din natur blev dömd till smärta och klagan, eftersom den blivit lurad i gamla dagar av ormen. Det är sann glädje och befrielse från vår första moders förbannelse, som jag kommit för att förkunna för dig (1 Mos. 3:16). Se, du skall bliva havande och föda en son, i uppfyllande av profeten Esaias’ profetia när han sade: Se jungfrun skall varda havande och föda en son. Och du skall ge Honom namnet Jesus (vilket betyder ”Frälsare”). Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son.


När jungfrun hörde dessa märkliga ord, utropade hon: Hur skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man. Hon tvivlade inte på de gudomliga orden på grund av brist på tro som Zacharias, som straffades för detta med stumhet (Luk. 1:20). Men hon frågade sig själv hur detta mysterium skulle kunna ske i henne, utan föreningen i äktenskapet. Ängeln förstod hennes undran och lade ingen skuld på henne, utan förklarade för henne denna födelse: Helig Ande skall komma över dig; över henne som var full av nåd i förberedelse för Hans ankomst, och den Högste skall överskygga dig. Sedan påminde han henne om att Elisabet, som hade varit känd som ”den ofruktbara”, hade blivit havande på sin ålderdom och han visade att där Gud önskar, är naturens ordning övervunnen.


Ängeln bekräftade vidare att den Helige Ande, som skulle komma över henne, skulle utföra ett mirakel större än världens skapelse. Universums konung, som finns i allting, skulle taga ner himlarna och tömma sig själv (Fil. 2:7) genom ett outsägligt nedstigande, för att taga plats i hennes sköte. Han skulle förena sig själv med mänsklig natur i en förening utan sammanblandning och klä sig i hennes kött, genomdränkt i hennes jungfruliga blod liksom i kunglig purpur. Jungfrun slog ödmjukt ner blicken mot jorden, hållande hela sin vilja till den gudomliga planen och svarade: Se jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Med dessa ord gav hon sitt samtycke och med henne hela den mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomst inom henne, förmedlat genom ängelns ord. Det var vid just den stunden som vår Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Guds Son blev Människosonen, en enda Person i två naturer.


Gud klädde Sig Själv i mänskligheten och Jungfrun blev i sanning Guds Moder (Theotokos, Gudaföderska). Genom detta utbyte av naturliga egenskaper kan människan bli befriad från helvetet och bli Guds söner genom nåd.Vi önskar alla en välsignad Guds moders bebådelsedag! Ikväll kl. 18 har våra biskopar bett alla troende som kan att be Paraklesis till Guds moder för att be om ett slut på pandemin. Vi uppmanar alla att instämma i de gemensamma bönerna för att be om Guds hjälp så att denna prövning upphör snarast!

Comentários


bottom of page