top of page

Helige Ansgar

3 februari

Helige Ansgar

Helige Ansgar, "Nordens apostel", föddes den 8 eller 9 september 801 och dog i Bremen den 3 februari 865. Han var en tysk benediktinmunk från Corvey, missionär och ärkebiskop av Hamburg-Bremen, vilket då också innefattade Norden.

Den år 826 döpte danske kungen Harald Klak bad om missionärer och Ansgar åkte frivilligt till Danmark, från Köln med båt över Rhen förbi Dorestad och Friesland (provins i norra Nederländerna). Men Harald Klaks ställning var inte stark i Danmark och Ansgar stannade söder om Elbe, där han inrättade en skola för danska pojkar. När Ludvig den fromme, karolingisk kejsare, år 829 besöktes av två sändebud från sveakungen, som menade att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron, utsåg han Ansgar att sprida tron. Ansgar och hans medhjälpare munken Witmar följde med en konvoj av köpmän, men halvvägs blev de överfallna av vikingar, och de måste ta sig till Birka till fots. Det bildades en liten församling med Birkas hövitsman Herigar som främsta namn. I Birka förkunnade Ansgar kristendomen omkring 829–831. Som svensk kung anges för denna tid Björn i Ansgarsvitan. Framgången var dock blygsam, och sveakungens inbjudan får nog betraktas som en vänlig gest till den djupt kristne kejsaren.

Efter att Ansgar hade återvänt från Skandinavien, utnämndes han 831 till biskop för det nygrundade ärkestiftet Hamburg. På grund av inrikes strider försvagades dock Frankerriket. Efter Ludvigs död härjade den danska kungen Hårik i Hamburg 845, och denna utpost övergavs som biskopssäte. Stiftet slogs ihop med Bremen, som blev Ansgars nya biskopssäte.

Cirka 851–853 återvände Ansgar till Birka, där nu kung Olof regerade. Vid denna tid ska situationen för den kristna missionsverksamheten ha försvårats. Den kristna församlingen i Birka hade kommit i konflikt med den hedniska befolkningen och hade upplösts. Ansgar var därför tvungen att återupprätta församlingen. Helige Ansgar insomnade den 3 februari 865. Helige Ärkebiskopen Unni av Hamburg fnn inga spår av Ansgars församling vid sitt besök i Birka år 935.

Till följd av Ansgarskultens uppkomst i Bremen - där Ansgar hade gravsatts i domkyrkan - kom han att vördas som helgon i de svenska stiften under medeltiden. Reliker fördes till Hildesheim. I Bremen firades han två dagar: den 3 februari, hans dödsdag, och den 9 september, dagen för skrinläggningen av hans kvarlevor. När altaret i Lunds domkyrkas krypta invigdes år 1123 nedlades där bland andra helgonreliker också reliker av Ansgar. Från Lund spreds Ansgarskulten vidare norrut, först till stiften i Götaland. Vid slutet av 1200-talet avtog kulten och hade under 1300-talets början i stort sett upphört. Endast i Skara domkyrka tycks den ha bevarats.


bottom of page