top of page

Helige Josef den trolovade

Söndagen efter Kristi Födelse

Helige Josef den trolovade

Guds moder levde i templet från att hon var tre år tills hon var 12. Översteprästen Zacharias bad i templet om vad de skulle göra med Maria när hon kommit upp i ålder. En ängel uppenbarade sig och sade att de skulle trolova henne med en änkling för att beskydda hennes jungfrulighet. De sammankallade de rättfärdiga änklingarna bland Israels folk och de fick lämna in sina stavar i templet medan prästerna bad om ett tecken från Gud vem som var utvald att ta hand om Maria. Josefs stav blommade och de förstod att han var den. Josef protesterade först för att han var gammal och hon ung och att det skulle se ut som en skandal. Översteprästen sade att han inte skulle motsätta sig Guds vilja och Josef lydde och tog henne hem till sig. Det är i Josefs hem som Ärkeängeln Gabriel uppenbarar sig för Guds moder och säger att hon ska föda Guds son.

Bibliska Israel hade en fader-centrerad form av familjeliv. Fadern försvarade sin familj. Om Guds moder inte haft Helige Josefs beskydd skulle det sett ut som om hon fött ett utomäktenskapligt barn och kunna blivit stenad enligt lagen. Hon och Kristusbarnet behövde manligt beskydd mot omvärlden och försvar mot förtal, vilket var syftet med Helige Josefs relation till Guds moder och Kristus. Det var också ett sätt att ”förvilla” den onde som visste att Kristus skulle födas av en jungfru.

Maria föder Kristus i Betlehem när Josef och hon är där för att skattskrivas. Josef har tvivlande tankar på vem barnet är som beskrivet i Matteusevangeliet 1:18-21:

Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande. Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: ”Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.”

Herodes sökte efter den nyfödde Konungen och vill döda Honom. Därför  visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: ”Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.” Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten, och drog bort till Egypten. Där blev han kvar intill Herodes’ död, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:”Ut ur Egypten kallade jag min son.” (Matt.2:13-15)

När Kristus är 40 dagar gammal beger de sig till templet för att de offret som lagen föreskrev. En fattig familj kunde ge två duvor medan en rik familj förväntades ge ett lamm.

Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro föreskrivna i Moses’ lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren, enligt den föreskriften i Herrens lag, att ”allt mankön som öppnar moderlivet skall räknas såsom helgat åt Herren”, så ock för att offra ”ett par duvor eller två unga turturduvor”, såsom stadgat var i Herrens lag. I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde. Han kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen. Och när föräldrarna buro in barnet Jesus, för att så göra med honom som sed var efter lagen, då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:

”Herre, nu låter du din tjänare fara hädan

i frid, efter ditt ord,

ty mina ögon hava sett din frälsning,

vilken du har berett till att skådas av alla folk:

ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna,

och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.” (Luk. 2:22-32)

När Herodes var död återvänder Josef med Maria och Kristus till Nasaret där han arbetar som snickare. De som kallas Jesu bröder i Evangeliet är de barn som Josef hade från sitt tidigare äktenskap: Jakob, Joses, Simon och Judas, Ester, Martha och Salome. Salome blir mor till apostlarna Jakob och Johannes.

Josef avbildas på ikoner i periferin för att han inte ska se ut som Jesu fader. Därför är ikoner med den sk ”Heliga familjen” inte acceptabla och inte heller ikoner med Helige Josef ensam med Kristus. Kristus är Guds son och är född genom den Helige Ande av en jungfrumoder. Guds moder var jungfru innan, under och efter Kristis födelse. De tre stjärnorna på hennes klädnad på ikoner indikerar just detta. I ikoner är det dogmatiska budskapet det viktiga. Helige Josef är ett viktigt helgon och hade en viktig roll i vår frälsningshistoria men han hade ingen äktenskaplig relation till Jungfru Maria utan var hennes och Kristi beskyddare. Josef gick bort just innan Kristus trädde fram i det offentliga och började predika Evangeliet.

bottom of page