top of page

Theofania- Kristi dop

6 januari

Theofania- Kristi dop

Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom; men denne ville hindra honom och sade: »Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?» Då svarade Jesus och sade till honom: »Låt det nu så ske; ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillstadde han honom det. Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom. Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»(Matt. 3:13-17)

Jesus Kristus döptes av Johannes Döparen i floden Jordan och började så den väg som skulle leda till Hans lidande. Högtiden kallas också för Theofania som betyder Guds uppenbarelse för att det var den första tydliga uppenbarelsen av den Heliga Treenigheten. Fadern vittnar med en röst från himlen: "Detta är Min älskade Son i villken Jag funnit behag" (Matt. 3:17). Den Helige Anden vittnar genom att uppenbaras i form av en duva.

Kristus tillkännagör med sitt dop, trots att Han är utan synd, att Han hade kommit för att uppfylla lagen, men också för att införa en ny, mer perfekt rättfärdighet: den av ödmjukhet, offer och kärlek. Han visar det med sin egen handling, att låta döpa sig av sin tjänare. Dopet förutsäger Hans kommande nedstigande i graven och uppståndelse och Hans seger över det onda.

 ristus gjorde oss delaktiga i Hans dop i Jordan och Hans nedstigande till döden då Han uppstod med Sin kropp till Himmelen och på så sätt öppnade himlen för hela människosläktet.

Dopet är en förnyelse. Theofania representerar förnyelsen av skapelsen. Dopvattnet representerar det först skapade elementet och vattnet är helgat genom Kristi dop. Dopet ger oss också en bild av Kristi förnyelse av människan genom sitt nedstigande i Hades (dödsriket). Han nedstiger dit för att förvandla människan och uppstiga själv som Guds Son förvandlad.

 en övre delen av ikonen visar en halvcirkel som symboliserar uppenbarelsen av Guds Rike som Adam stängt för sig själv och sina barn. Figuren som rider på en fisk i vattnet symboliserar floden Jordan som vände och flydde tillbaka enligt de gammaltestamentliga profetiorna. Ibland avbildas även en kvinnlig figur i vattnet som symboliserar havet och hänvisar till judarnas passerande genom Röda havet, en förebild för dopet.

Yxan på trädet hänvisar till orden uttalade av Johannes Döparen:  Och redan är yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden.(Matt. 3:10)

 

 å denna högtid sker en välsignelse av vatten i Kyrkan. Vattnet sparar vi, vi dricker av det och stänker det i våra hus. Det har en gudomlig kraft av helande och renande av kropp och själ. Vattnet håller sig mirakulöst rent upp till flera år. Det används i alla situationer för förnyelse och helgelse av världen och gör hela det kristna livet till en ständig Theofania, en uppenbarelse av Guds härlighets ljus, även om det inte har "magiska egenskaper". Den andliga kampen med vår egen fallna natur och våra synder fortsätter, men det välsignade vattnet och denna Kyrkans högtid är en stor hjälp i den kampen!

I Grekland går de i parad med festdagens ikon och det sker en vattenvälsignelse i hamnen i Pireus där man dyker efter ett kors. Även på många andra ställen görs en välsignelse av vattnet utomhus denna dag.

 

Theofanias troparion

O Herre, då Du blev döpt i Jordan, uppenbarades att vi skola tillbedja Treenigheten, ty Faderns stämma vittnade om Dig och kallade Dig Sin älskade Son. Och Anden i en duvas skepnad bekräftade detta ords sanning. O Kriste vår Gud, Du som har uppenbarat Dig och upplyst världen, ära vare Dig.


bottom of page