top of page

Pingsten



Tio dagar efter Kristi Himmelsfärd och femtio dagar efter Påsk firar vi Pingsten. Efter Kristi Himmelsfärd samlades alla hans lärljungar som följt Honom i huset där de brukade mötas för bön och väntan på uppfyllandet av deras Mästares löfte- den Helige Andens ankomst. Denna dag hördes ett ljud från Himlen, som när en stark vind blåser, och den fyllde huset där de befann sig. Efter ljudet uppenbarades tungor av eld som kom över var och ens huvud. De fylldes av den Helige Anden och började tala andra språk som den Helige Anden ingav dem. Folk hörde ljudet från Himlen och kom dit. Vissa som kommit från andra länder förundrade sig när de hörde lärljungarna från Galiléen tala sitt modersmål, medan andra menade att de var berusade. Aposteln Petrus talade då till dem och förklarade att Guds profetia hade blivit uppfylld, att Hans Ande skulle utgjutas och Petrus predikade att Jesus från Naraset var Kristus, Herren som Gud upprest från de döda. Många kom den dagen till tro på Herren och lät döpa sig.

Vi firar alltså idag den Helige Andens ankomst till världen och uppfyllandet av Jesu Kristi löfte till sina lärljungar. De olärda fiskarna blev visa genom den Helige Anden och de blev sanningens budbärare och lärare för hela världen. De började sitt verk som apostlar denna dag och spred det goda budskapet i hela världen, de döpte, predikade och utnämde präster att tjäna Kyrkan.

Denna dag sjunges tropariet: ”Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode våra själar.” Detta är också den Ortodoxa Kyrkans inledningsbön som alla gudstjänster börjar med.

På Pingstdagens eftermiddag eller i församlingar direkt efter morgonliturgin firas en mycket speciell Vesper gudstjänst då vi faller på knä och prästen läser några särskilda, långa, men starka och fantastiskt vackra böner som bara läses vid detta tillfälle. Nu knäfaller vi igen efter att inte ha gjort det efter Påsken och Uppståndelsen.


bottom of page