top of page

Högtiden då Gud klädde sig själv i mänsklighetGuds Moders Bebådelse

Strax efter vårdagjämningen, då nattens mörker börjar ge med sig till förmån för dagens ljus, firar Kyrkan Guds Moders Bebådelse, vilket är idag. Ärkeängeln Gabriel blev då sänd till Nasaret i Galiléen till Jungfru Maria för att förmedla till henne glädjebudet om att hon skulle föda vår Frälsare i människogestalt. Efter att hon lämnat templet hade hon blivit trolovad med Josef, en rättfärdig och kysk man, för att beskydda hennes jungfrulighet. Ängeln uppenbarade sig plötsligt i huset och hälsade henne som skulle bli ”trösten till Evas tårar”. Han sade: ”Gläd dig, du högtbenådade! Herren är med dig”(Luk. 1:28). Se, du skall bliva havande och föda en son, i uppfyllande av profeten Esaias’ profetia när han sade: Se jungfrun skall varda havande och föda en son. Och du skall ge Honom namnet Jesus (vilket betyder ”Frälsare”). Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son.

Hon svarade: "Se jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt." Med dessa ord gav hon sitt samtycke och med henne hela den mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomst inom henne, förmedlat genom ängelns ord. Det var vid just den stunden som vår Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Guds Son blev Människosonen, en enda Person i två naturer. Gud klädde Sig Själv i mänskligheten och Jungfrun blev i sanning Guds Moder (Theotokos, Gudaföderska).

Gud hade utvalt henne framför alla kvinnor, att taga aktiv del genom hennes frivilliga samtycke, så att befrielsen av människosläktet skulle vara en gemensam handling av Guds vilja och människans tro. Detta kom att ske genom mänsklighetens fria samverkan med den gudomliga planen, som föranledde det stora Mysteriet som hade blivit förberett från världens skapelse: Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud i Honom.

Den helige Irenaeus av Lyon skriver: Liksom Eva hade blivit lurad genom den fallne ängeln, så att hon skildes från Gud, så fick Maria höra de goda nyheterna genom en ängel, att hon skulle bära Gud i lydnad till ängelns ord. Människosläktet som blivit underställt döden genom en jungfru, blir frigjort genom en jungfru. Den enas lydnad blir motvikt till den andras olydnad.

Läs mer om Bebådelsen i vår lilla skrift om högtiden.


bottom of page