top of page

Alla helgons dag


Idag, en vecka efter Pingst, firar vi alla helgons dag i den Ortodoxa kyrkan. Anledningen till denna högtid är att Jesus Kristus sade innan Sitt lidande: "Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.” (Joh. 12:32)—vilket var själva avsikten med Hans nedstigande till jorden, antagande kött och blivande fullkomlig människa medan Han förblev fullkomlig Gud, för att frälsa den mänskliga naturen och upphöja den till himmelsk härlighet.


Han upplyfte därför denna natur, som Han antagit i Sitt gudomliga Väsen, till Himlen genom Sin himmelsfärd. Men Han sände också den Helige Anden till Sina Heliga apostlar så att de skulle gå ut och predika Evangeliet till alla folk för att samla alla de utvalda till Himmelriket, vilket de också gjorde med så stor iver att de till och med utgöt sitt blod. På så sätt fylldes åter den himmelska världen varifrån de fallna änglarna fallit. Detta är vad vi firar idag: frukten av Apostlarnas predikan.


En annan anledning till att vi idag firar alla helgon är att det finns många helgon som vi inte känner till och genom att fira dem alla på denna dag ger vi också de okända heder och ära och får på så sätt deras förböner och hjälp.


Men den främsta anledningen till alla helgons dag, liksom när vi firar ett enskilt helgon, är uppmaningen av oss själva att försöka efterlikna dessa helgons liv. Den helige aposteln Paulus visar oss helgonens exempel så att vi liksom dem ska vända oss bort från jordiska angelägenheter och synd och efterlikna helgonens tålamod och mod i kampen att uppnå dygderna när han säger: "Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd." (Heb. 12:1)


Vägledda av den Heliga Skriften och den Apostoliska Traditionen, firar vi troende idag alla Guds vänner, helgonen som var lysande exempel på dygden, som troget höll sig till Guds bud och som är mänsklighetens välgörare. Till dessa räknar vi alla heliga änglar, förfäderna och profeterna, martyrer och hierarker, klostermartyrer, asketer, rättfärdiga och anonyma helgon. Vi firar också helgonens helgon, vår allra heligaste Gudaföderska Theotokos och eviga Jungfru Maria.


På ikonen ser vi högst upp representationen av den Heliga Treenigheten som de tre änglarna som besökte Abraham, sedan Guds Moder med Kristus i sin famn, alla änglar, Kristus som överstepräst i mitten och på sidorna i första raden närmast Kristus apostlarna, sedan apostlalika helgon, martyrer, profeter och rättfärdiga, hierarker och klosterhelgon. Se en omfattande beskrivning av denna ikon på engelska här. I slutet kan man hitta en översikt över exakt vilka helgon som avbildats.


Må alla helgon vara till vår hjälp att, i alla fall i någon mån, försöka efterlikna deras liv i våra egna liv!

Comments


bottom of page