top of page

Heliga Kosmas och Damianos, de oegennyttiga helbrägdagörarna


Idag, den 1 november enligt den kyrkliga kalendern, firar vi de Heliga Kosmas och Damianos, samt deras mor Heliga Theodota, som levde i Mindre Asien. Deras far dog medan de var små och deras mor uppfostrade dem i ett rent liv enligt Guds bud och de växte upp som rättfärdiga och dygdiga män.


De utbildade sig i medicin och fick gåvan av den Helige Ande att bota folks sjukdomar, kroppsliga och själsliga genom deras förböner. Med varm kärlek till både Gud och människor tog de ingenting betalt för sin tjänst utan tillämpade strikt Kristi bud: " I haven fått för intet; så given ock för intet." (Matt. 10:8)


De botade såväl fattiga som rika, kända och okända människor och också djur. Deras reliker och ikon har fortsatt göra mirakel även efter deras död och bota människor från sjukdom eller ge dem styrka att utstå sjukdom med hopp och tålamod i tro att Gud tillåter sjukdom för vår själs frälsnings skull.

I gudstjänsten till helgonen läser vi deras kontakion: Ni som mottagit nåd att bota från sjukdomar, ni ger bot till dem i nöd. Ärevördiga mirakelgörare och helare, Kosmas och Damianos, besök oss och tillintetgör fiendens anslag och giv helande till världen genom era mirakel.

Må Heliga Kosmas och Damianos förböner ge alla sjuka hopp, tro och tålamod och må de ge läkedom till hela världen!

Comments


bottom of page