top of page

Helige Sven av Arboga och alla nordiska helgon


Idag, söndagen efter det dyrbara Korsets upphöjelse firar vi alla de nordiska helgonen. Vi hoppas att det inom snar framtid kommer att målas en samlingsikon för dessa helgon. Ett förarbete för en sådan har pågått i vårt kloster i flera år. Ännu så länge har några av dem målats separat. Ett av dem är Helige Sven av Arboga som levde i Arboga på 900- eller 1000-talet. Han stenades till döds av hedningar när han predikade Guds rike mitt i en offerlund med ekar strax söder om Arbogaån. Lunden finns kvar idag med ett klippblock som kallas "predikstolen" och kan vara efter Helige Svens predikan där. En källa sprang upp där Helige Svens blod utgöts och den fick hans namn även om den på senare år tyvärr har fyllts igen pga vägarbeten.


Den äldsta skriftliga källan, en krönika skriven av en franciskanermunk, antas vara skriven på 1300-talet. Där står det att helige Sven var en “renlefnadsman” (=munk) som blev mördad av ogärningsmän. Nyare källor anger att han vördades och bevarades i folkminnet som “Arbogas första martyr”. Hans namn står omnämnt på andra plats efter Guds Moder Maria i en helgonförteckning på över vilka helgon som vördades i Arboga under medeltiden.

Man byggde ett litet kapell till helige Svens ära av stenarna i den gamla offerlunden. Kapellet kallas fortfarande Helge Svens kapell och ligger lite i utkanten av den medeltida stadskärnan. Arkeologerna gissar att det byggdes på 1200-talet. Den Helige Svens kapell är idag endast en ruin av grundstenar.

Det finns en bro och en gata som idag är en del av den moderna staden men fortfarande bär namnen Kapellgatan och Kapellbron, vilka leder till kapellet. Man bar under medeltiden helgonets reliker längs Kapellgatan och över bron till stadskyrkan och tillbaka på hans helgondag. Denna dag är tyvärr bortglömd, därför firar vi hans minne denna dag, tillägnad alla nordiska helgon.

Ikonen är en av de två första som målats av helgonet. Arbetet med att måla helgon som det inte finns förebilder för är ett ansvarsfullt arbete som vi gjort med mycket bön och efterforskning i samarbete med beställaren av ikonen, en Ortodoxt troende boende i Arboga. Pilgrimsfärden i Helige Svens fotspår var en del av det arbetet. En rapport om den kan läsas här.

Helige Svens röda klädnad på ikonen samt korset i hans hand symboliserar hans martyrdöd. Han är iförd en munkkappa och i bakgrunden kan vi se eklunden med klippblocket där han predikade och stenarna som han blev dödad med på ena sidan. På den andra sidan ser vi kapellet byggt till hans ära uppe i skogen och nedanför källan som kom upp där han givit upp sin ande, vilken en gång var så stor så att den bildade en liten damm och hade fisk i. Fram till 1930 försörjde den Arboga med dricksvatten. Idag finns endast vass kvar. Helige Sven och alla nordiska helgon, bed för oss!

תגובות


bottom of page