top of page

Pingsten och den Helige Andes nedstigandeFemtio dagar efter Påsk firar vi Pingstens högtid när den Helige Ande kom ner över apostlarna i form av tungor av eld. "Pingst" är ett grekiskt ord som betyder "femtionde". På Pingsten firar vi inte bara den Helige Andes nedstigande utan också hela Treenighetens mysterium.

Pingstens ikon är inte bara en målning av händelserna i rummet där apostlarna tog emot den Helige Ande. Vi kan se detta tydligt av det faktum att Aposteln Paulus visas på ikonen fast han inte ens var kristen vid tiden för Pingst. Helige Paulus är målad för att visa att den Helige Ande kom ner över hela kyrkan och inte bara över de tolv apostlarna.

De tolv apostlarna sitter på en hästskoformad bänk som visar enhet och ordning i kyrkan (jfr 1 Kor. 14:40). Denna ordning framgår vidare av det faktum att apostlarna porträtteras sittande lugnt på platser i enlighet med deras betydelse och ålder. Var och en är dock målad i olika positioner för att beteckna de olika gåvor av den Helige Ande som Paulus beskriver i 1 Kor. 12:4-11:


Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva

Gruppen av apostlarna är målade i omvänt perspektiv (personerna i ikonens bakgrund är större än de i förgrunden). Detta för att visa att Kyrkan inte är en vanlig organisation, utan en gudomlig-mänsklig organism: Kristi kropp.

Det översta utrymmet på bänken är lämnat tomt och symboliserar Kristus som Kyrkans huvud som är Hans kropp (jfr. Kol. 1:18). Kyrkan fanns dock före Pingst eftersom änglarna är medlemmar i Kyrkan. Denna andliga kyrka blev Kristi fysiska kropp när Kristus antog Jungfru Marias kött och blev människa. Detta är anledningen till att inkarnationen (när Guds Son antog kött) nämns så ofta i Pingstens hymner.

Från 1600-talet, särskilt i ryska ikoner, började Guds Moder att visas på denna plats. På så sätt försökte ikonograferna förmodligen betona att Guds Moder var närvarande vid Pingst (jfr Apg 1:14), men det finns också en möjlighet att denna praxis började på grund av västerländskt inflytande.

Halvcirkeln högst upp på ikonen representerar himlens valv och de tolv strålarna som kommer från den representerar eldens tungor som faller ned på apostlarna. I vissa ikoner når dessa strålar rakt ner på apostlarnas huvuden. Västerländska religiösa bilder av Pingsten brukar skildra lågor eller eld, men detta finns inte i Ortodoxin.

Vid pingsttiden trodde några av de närvarande att apostlarna var berusade när de hörde dem tala främmande språk (jfr Apg 2:13). Vi bör kort nämna att den protestantiska karismatiska praxisen att "tala i tungor" inte har något att göra med pingst. De yttrar nonsens ord men att tala i tungor betyder att tala främmande språk. Detta märkliga beteende är faktiskt inte nytt alls - sekter i början av århundraden av kristendomen gjorde det också. Det är antingen orsakas av masshysteri eller någon form av demonisk aktivitet. Det har inget med den Helige Ande att göra.

På gamla ikoner var åskådarna i rummet representerade som människor av olika raser klädda i sin traditionella folkdräkt. Över dem skrevs: "Folk, raser och språk" (jfr Upp. 7:9). I nyare Ortodoxa Pingstikoner representeras denna grupp av människor av kungens figur längst ner på ikonen. Inskriptionen ovanför mannen är "Cosmos" som är ett grekiskt ord som betyder "värld" eller "universum". I den meningen ordet används i Pingstikonen betyder "kosmos": "världens folk". Den svarta bakgrunden bakom denna figur symboliserar mörkret i världen före den Helige Andes ankomst. Figuren är målad som en gammal man för att beteckna att han hade blivit gammal av Adams synd. Kronan representerar synden som hade härskat över världen, och duken som innehåller de tolv rullarna representerar apostlarnas undervisning.


Källa där man också kan läsa mer om Pingstens ikon: Brookwood blogger

Comments


bottom of page